Nils Klim-komitéen

Nils Klim-komitéen består av anerkjente forskere innenfor Nils Klim-prisens fagområder, en fra hvert av de nordiske landene. Fagkomitéen er utnevnt av Holbergprisens styre og har ansvar for å utarbeide innstillingen som danner grunnlaget for valget av prisvinner.
  • Tone Sverdrup.png
  • Vilhjálmur Árnason.png
  • Lars Magnusson.png
  • Dorthe Staunæs.png
  • Elina Vuola.png

Arbeidsform

Nils Klim-komitéen har ansvaret for å vurdere nominasjonene til Nils Klim-prisen og utarbeide en innstilling til Holbergstyret. Nils Klim-komitéen leverer sin innstilling kort tid etter nyttår. Denne innstillingen danner grunnlaget for Holbergstyrets valg av prisvinner. Dette skjer normalt på et styremøte som holdes kort tid etter at fagkomiteen har fattet sin beslutning.

Nils Klim-komitéens sammensetning

Det er Holbergstyret som foreslår og velger inn nye komitémedlemmer. Komitémedlemmene sitter i perioder på 3 år, med mulighet for gjenvelgelse for ytterligere en periode. Komitéen består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor prisens fagområder. I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges også geografisk og faglig spredning ved valg av nye medlemmer til komitéen. Normalt vil komitéen ha et medlem fra hvert av de nordiske landene.

Nåværende leder for Nils Klim-komitéen er Tone Sverdrup fra Universitetet i Oslo.