Natalie Zemon Davis

University of Toronto & Princeton University
Canada
Winner of the 2010 Holbergprisen
Holbergs internasjonale minnepris for 2010 ble tildelt den canadiske historikeren Natalie Zemon Davis.

Natalie Zemon Davis har vært professor i historie ved blant annet Princeton universitetet og Universitetet i Toronto. Hun har i tillegg arbeidet ved University of California at Berkley og University of Michigan. Hun er bosatt i Toronto og er fremdels tilknyttet Universitetet i Toronto. Hun er gift med Chandler Davis, professor i matematikk ved Universitetet i Toronto. Natalie Zemon Davis var president i American Historical Association i 1987. Hun er den andre kvinnen som har hatt denne posisjonen.

Natalie Zemon Davis er en av dagens mest kreative historikere. Hun er en intellektuell som ikke er bundet til noen spesiell skoleretning. Hennes forfatterskap er nyansert, komplekst og preget av grundig dokumentasjon. Hun viser hvordan enkelthendelser kan fortelles og analyseres slik at dypere historiske tendenser og underliggende tanke- og handlingsmønstre blir tydelige.

Dealing with Strangeness

Tid: Tirsdag 8. april kl 14:15. Sted: Auditorium D3 på Dragvoll, NTNU Tidligere Holbergprisvinner Natalie Zemon Davis holder tirsdag 8. april forelesningen «Dealing with Strangeness: Language and Information Flow in a Colonial Slave Society» i forbindelse med Holbergprisens 10-årsjubileum. Les mer.

 

De-sentrert historie

Zemon Davis har i løpet av sitt liv som historiker skrevet om trykkeriarbeidere, håndtverkere, fattige, velferdsreformatorer, kvinner og mange andre. Hun er en av foregangshistorikerne for en de-sentrert historieskriving. Det vil si at historikeren ikke presenterer fortiden utelukkende gjennom ståstedet til en enkeltstående del av verden eller til en mektig elite, men utvider perspektivet sosialt, kulturelt og geografisk. Slik introduseres nye stemmer i historieskrivingen. Zemon Davis løfter ofte frem konkrete hendelser og hverdagsmenneskenes enkeltskjebner fra historien. Gjennom sitt arbeid har hun dermed vært en pådriver i utviklingen av en desentrert historie. Hun er også opptatt av å ikke bare se historien med vestlig blikk: - Jeg ville ikke lenger se på meg selv som en “europeist”, men ville være en historiker som skiftet område. Og når jeg skrev om Europa, eller fra hvor som helst ellers, så ville jeg alltid prøve å se historien jeg jobbet med gjennom øynene til de som befant seg andre steder i verden.

 

Holbergprisens symposium 2010: Det globale i det lokale

Holbergprisens symposium 2010 handlet om et gjennomgående tema i Holbergprisvinner Natalie Zemon Davis' forskning. Hennes forskning løfter ofte frem konkrete hendelser og "hverdagsmenneskenes" enkeltskjebner fra historien. De inviterte historikerne vil formidle ulike historier fra ulike steder og se på hvordan historie skapes.  Les mer.

Holbergprisintervjuet

Natalie Zemon Davis om sin egen forskning:

"Gjennom årene har mine historiske studier beveget seg fra tidligmoderne Frankrike og Vest Europa til Nord Afrika og Karibien, tematisk har det gått fra sosial og religiøs konflikt til gaveutveksling, historiefortelling og festivitas. Gjennomgående har jeg spesielt vært opptatt av de arbeidendes historie – håndverkere, bønder og nå sist slaver." Les mer

Hva hun er opptatt av i dag:

I dag er jeg spesielt opptatt av former for kulturell utveksling og blanding på tvers av klasse, religion og etnisitet. Dette er delvis en reaksjon på påstander som en del grupper har kommet med de siste årene om rene, klar avgrensede identiteter. Jeg vil forstå mellommennesklige relasjoner ikke bare i form av motsetninger, som dominans og motstand, men også i form av utveksling og sammensetninger.

Om Trickster Travels:

For ikke så lenge siden publiserte jeg en bok om en 1600-talls muslimsk diplomat ved navn Hasan al-Wazzan, i Europa bedre kjent som “Leo Africanus”. Etter å ha blitt tatt til fange av kristne sjørøvere levde han en stund i Italia som omvendt kristen, mens han skrev en fantastisk balansert bok om Afrika, arabisk kultur og islam. Denne boken og livet hans er flotte eksempler på kulturelle krysninger.

Om Natalie Zemon Davis

Natalie Zemon Davis ble født i 1928 i en jødisk middelklassefamilie. I et foredrag om sin forskerkarriere beskriver Zemon Davis hvordan hennes bakgrunn som del av den jødiske minoriteten i Chicago har bidratt til forme forskningen hennes:

"På den ene siden ser livet ut til å gjenta seg selv. Barndommens sentrum og periferi har blitt gjentatt gang på gang i forskjellige sammenhenger. Som om jeg har involvert i en slags redningsoperasjoan har skrevet arbeidere inn i historien, så kvinner, deretter jøder, amerikanske indianere og afrikanere. Er historieskriving kun en uansett hvor hardt vi forsøker å respektere tekstene fortiden har overlevert oss?"

 

Livslang kjærlighet til arkivet

Natalie Zemon Davis har i stor grad tatt i bruk arkivene som utgangspunkt for sin forskning. Hun beskriver selv sitt forhold til arkivet som livslang kjærlighet som har vedvart uten komplikasjoner. Hennes tidlige arbeid fokuserte på tidlig-moderne Frankrike, og er blant annet samlet i en av hennes første utgivelser Society and Culture in Early Modern France. Arkivstudier, først i Lyon og senere blant annet i New York, både av håndskrevet og trykt materiale - folkeregistre, rettsnotater, kirkepapirer, men også pamfletter, teaterstykker og polemikker andre skriftlige kilder tegner, gjorde det mulig for Natalie Zemon Davis å tegne et bilde av livene til franske protestanter i Lyon-området, av bønder, trykkeriarbeider, håndtverkere og andre i nedre halvdel av den sosiale skalaen.