Jürgen Kocka

Freie Universität Berlin
Tyskland
Winner of the 2011 Holbergprisen
Holbergs internasjonale minnepris for 2011 ble tildelt den tyske historikeren Jürgen Kocka.

Jürgen Kocka er historiker med fokus på dagens Tyskland og Europa. Kocka er blant annet kjent for sitt bidrag til etableringen av sosialhistorie som nytt paradigme innen tysk historieskrivning. Han har særlig vært opptatt av å analysere sosiale prosesser i tilknytning til moderniseringen og industrialiseringen av det moderne Europa, hovedsakelig gjennom analyser av store, kapitalistiske industriselskaper som for eksempel Siemens. I Jürgen Kockas senere forskning har dannelsen av klasser og sivilsamfunn stått mer sentralt og vært utgangspunkt for hans senere arbeid angående kapitalismens utvikling. Fra 1973 til 2009 underviste han i historie ved Universitetet i Bielefeld og Det frie Universitetet i Berlin. For tiden er han gjesteprofessor ved University of California, Los Angeles og seniorforsker ved International Research Center re:work ved Humboldtuniversitet i Berlin.

Holbergprisens symposium 2011: "Civil Society and the Welfare State: Competitors or allies?"

Les mer

Sonderweg / Historikerstreite

I den offentlige debatten har Kocka gått i forsvar for en moderert form for Sonderweg-tesen, som forklarer Tysklands spesielle voldshistorie (Holocaust) og skiller den fra de andre vestlige statene og de kommunistiske regimene i øst. Han var en sentral deltager i den såkalte Historikerstreite-striden blant tyske historikere på 1980-tallet. Sonderweg (direkte oversatt: egen vei) er en forestilling eller ide om at tysk historie og samfunnsutvikling har fulgt et særegent spor. Mot slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet var mange tyske historikere overbevist om om at Tyskland fulgte et eget, særpreget utviklingsspor (sonderweg). Før andre verdenskrig ble denne egne veien sentral i forklaringen om fremveksten av et moderne, mektig og velstående Tyskland, mens det etter andre verdenskrig har vært brukt som en forklaring både på fremveksten av nazismen og på Holocaust. På 1980-tallet oppstod i Vest Tyskland en intellektuell og politisk kontrovers (Historikerstreit) knyttet til hvorvidt Holocaust var unikt for den tyske nazismen eller om det kunne sammenlignes med de sovjetiske Gulagene eller tilsvarende folkemord andre steder. I likhet med blant andre Jürgen Habermas, var Jürgen Kocka var blant de som mente at Holocaust var et unikt fenomen. Kocka pekte blant annet på at Holocaust skjedde i et moderne, avansert samfunn, i motsetning til massedrapene i for eksempel Kambodsja under Pol Pot, Sovjet under Stalin og Uganda under Idi Amin som alle ble gjennomført i mindre utviklede samfunn.