Fagseminar for lærere

I november hvert år arrangerers et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.

Hvert år velges det et tema med relevans for Holbergprisen i skolens arbeidsfelt som utgangspunkt for programmet til fagseminaret. Temaer fra tidligere år har for eksempel vært "Forskningsetikk", "Retorikk i skolen" og "Forskningsprosessen" og forskere fra ulike fagdisipliner intiveres til å holde innlegg. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Seminaret gir også en anledning til å bli kjent med rammene for prosjektet Holbergprisen i skolen, og få et inntrykk av formål, forventninger og frister.

Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Lærerseminaret 2017

Årets fagseminar for lærere finner sted 8.-9. november i Bergen. Tema er "Etikk, makt og metode".

Å forske er å søke ny viten om naturen og mennesket gjennom grundig og systematisk gransking, og det som kjennetegner human- og samfunnsvitenskapene, er at forskningen hovedsakelig dreier seg om å bearbeide menneskelig erfaring. Et slikt perspektiv ligger også til grunn for årets fagseminar, som under tittelen «Etikk, makt og metode» blant annet vil tematisere hvordan utdanning, kjønn, psykisk helse og politiske valg er forbundet med ulike former for makt.

Videre vil vi diskutere spørsmål knyttet til etikk, metode og formidling, og foredragsholderne vil bringe oss steg for steg gjennom forskningsprosessen. Det er bred enighet om at god kunnskapsutvikling er avhengig av åpenhet rundt fremgangsmåte, et bevisst forhold til forskningsetiske retningslinjer i behandling av datamaterialet, forståelse for begrepene man velger å bruke og dessuten redelig formidling av resultatene. Likevel spør vi: På hvilke måter er etikk, metode og forskningsformidling også forbundet med spørsmål om makt?

Gjennom fire foredrag vil få inspirerende innblikk i aktuell forskning fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og rikelig med tid til diskusjon. Årets foredragsholdere er May Britt Postholm (Institutt for lærerutdanning, NTNU), Jacob Aars (Institutt for adminstrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB), Camilla Løvvik (Institutt for samfunnspsykologi, UiB) og Kari Jegerstedt (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB) 

Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar!

Tema og program fra tidligere år:

Lærerseminaret 2016: Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse
Lærerseminaret 2015: Kulturvitenskapene og samfunnet
Lærerseminaret 2014: Forskningsprosessen – om initiering og gjennomføring av en forskningsidé
Lærerseminaret 2013: Mangfold innen humaniora og samfunnsvitenskapene
Lærerseminaret 2012: Menneskemodeller – hvordan forklarer og forstår vi mennesket innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene?
Lærerseminaret 2011: Forskningsetikk
Lærerseminaret 2010: Retorikk i skolen